بیست و هفت - انتظار

چشم باز می کنم .پشت این دریچه زندگی جریان دارد . ضربات ریز و متناوب نوک پرنده های از کوچ برگشته به شیشه ی پنجره و تلاش عجولانه شان برای شاخه در شاخه فرو بردن و ساختن لانه ای نو ، می گوید بهار در راه است . بازگشت پرنده هایی که هر سال لانه شان را کنار هرّه ی همین پنجره می سازند ، به یادم می آورد که عمانوئیل من نیز بازگشته است .  رجعت . لبانم به لبخندی گشوده می شود و سعی می کنم برخیزم .

زمان را گم کرده ام . پاهایم را از تخت آویزان می کنم اما هنوز توان بلند کردن تنه ام را ندارم . به هر مشقتی هست نیم خیز می شوم و پاهای رنگ پریده و نیمه جانم را در سرپایی هایم فرو میبرم . چند روز است طبقه پائین را ندیده ام ؟

از اتاق بیرون می آیم . صدای مبهم گفتگویی از پائین به گوش می رسد . باید حوالی ظهر باشد . دستم را به نرده ی محافظ پلکان میگیرم و سرازیر می شوم . آرام ، هر قدم را با احتیاط برمیدارم با اینهمه صدای کوبش ضربان قلبم را در سر احساس می کنم و چشمم سیاهی می رود . روی پله ها می نشینم . از لای نرده ها ، میز همیشگی امیلیانو در پشت پنجره پیداست . چه کسی به پدرو و نوازنده ی پیر اجازه داده آنجا بنشینند ؟

 

انگار سوالم را با صدای بلند پرسیده ام که هر دویشان به سمت من بر می گردند و حرفشان را قطع می کنند .با تعجب نگاهم می کنند . یادآوری می کنم : همه تان می دانید کسی حق ندارد آنجا بنشیند به جز . . .

صدایم در هوا معلق می ماند وقتی وحشتزده و هراسان می پرسم عمانوئیل، عمانوئیل من کجاست ؟

هر دو با تعجب ابتدا به یکدیگر و سپس به پیشخوان کافه نگاه می کنند .

هراسان پائین می آیم . خدایا ! مبادا دوباره رفته باشی  ؟ سرم گیج می رود و پله های آخر را نمی بینم . در میغلطم و اگر پدرو ندویده بود و در آخرین پله به موقع بغلم نمی کرد ، معلوم نبود اینبار چه آسیبی به خودم می رساندم . مرا روی صندلی ننویی کنار آتش نشاند و وقتی لرزشم را دید دنبال بالاپوشی گشت تا مرا بپوشاند .

ناگهان مسافری دیگر در حالی که پیش بند مرا به کمر بسته بود از پشت پیشخوان بیرون آمد و انگار اینجا خانه ی خودش باشد برای آوردن بالا پوش به طبقه ی بالا دوید .

از فرط خشم مثل دیوانه ها شروع به فریاد زدن و تقلا کردم اما باز هم هیچکس به سوال من که " او اینجا چکار می کند ؟ " جواب نداد . پدرو  دستهایم را گرفته بود و اجازه نمیداد از روی صندلی بلند شوم . نفسم به شماره افتاد و اشکهایم تا گوشه ی لبم پائین آمد . مثل بچه ای که مادرش را می خواهد بهانه ی تو را گرفتم :

عمانوئیل کجاست ؟ بگوئید بیاید مرا پیش خودش ببرد . نمیخواهم اینجا باشم .

مسافری دیگر که ردای ارغوانی ترا از اتاقت آورده بود ، با احتیاط به سمت من آمد . چنان غضبناک نگاهش کردم که پدرو صلاح ندید بگذارد به من نزدیک شود و آنرا از دستش گرفت و خودش مرا پوشاند و با یادآوری اینکه نزدیکترین دوست پدرم بوده بنابر این از کودکی با بدقلقی های من آشناست ، سعی کرد آرامم کند .

نوازنده ی  پیر بی اینکه چیزی بگوید برگشت و سر جای همیشگی اش نشست و سیگار برگ نیمه سوخته اش را دوباره آتش زد . دود غلیظش به سرفه ام انداخت و باز حالم دگرگون شد . مسافری دیگر با نگرانی برای کمک نیم خیز شد  که  اشاره ی پدرو منصرفش کرد . لبهای پدرو تکان می خوردند و حرفهایی می زد که برایم نامفهوم بود . تنها این را فهمیدم : دیکا ! خیلی ضعیف شده ای . صلاح نیست تنها بمانی ، لااقل تا وقتی که بهتر شوی اجازه بده اینجا بماند و مراقبت باشد . کافه را هم برایت می چرخاند . مرد قابل اعتمادیست . اگر او نبود ، شاید وقتی پیدایت می کردیم که روزها از مردنت گذشته بود .

اینها دیوانه شده اند عمانوئیل ؟ مگر من گم شده بودم که کسی پیدایم کند ؟ هر چه می گویم تو در راه صومعه  مرا دیده ای و از رفتن منصرفم کرده ای و خواسته ای برگردم تا اینجا در کنار هم باشیم ، دوباره حرف خودشان را می زنند . همان حرفهای قدیمی که صدتایش یک پول سیاه نمی ارزد ... اینکه باید از تو دل بکنم و فراموشت کنم .

چرا نمی خواهند بفهمند ، دل کندن از تو به اختیار من نیست ؟ وگرنه بارها و بارها در تلخ ترین لحظات ناامیدی از مهر تو ، از بازگشتت ، در آن لحظاتی که  قلب و غرورم جریحه دار شده بود اینکار را می کردم تا شاید کمتر رنج ببرم . دوباره ماجرای جاده ی متروکه را برایشان تعریف می کنم و اینکه تو مرا در آغوش گرفتی و تا اینجا دویدی مبادا از سرما یخ بزنم . اما هر دویشان به مسافری دیگر نگاه می کنند و ابلهانه سر تکان می دهند . 

جیغ کشیدم از اینجا بروید ، از همه تان متنفرم و برای بلند شدن دست و پا زدم . . .

توش و توانی برایم نمانده است . مثل نوزادی شده ام که از پس کارهای خودش هم بر نمی آید .

مسافری دیگر به سمتم آمد ، کنارم زانو زد و با مهربانی رقت انگیزی که برایم آشنا بود جامی را به لبانم نزدیک کرد : غصه نخور دیکا ! اینرا که از رگهای اوست بنوش ، آرامت می کند . حق با توست ، او بود که تو را پیدا کرد و به خانه بازگرداند . روزی برمی گردد تا برای همیشه کنارت بماند . عمانوئیل همینجاست ، همیشه با ماست . از من خواسته تا آن موقع مراقبت باشم و تنهایت نگذارم . . .

خیالم راحت می شود .بالاخره یک نفر مرا فهمید .

گرچه دلم نمی خواهد وقتی برمی گردی کسی بجز من اینجا باشد ، ولی از آنجائیکه  نمی توانم بدون کمک از جایم بلند شوم و به طبقه ی بالا برگردم ناچار سکوت می کنم .

متوجه رفتن دیگران نشدم .مسافری دیگر  کمکم میکند بلند شوم . دوست ندارم به بهانه ی بالا بردنم از پله ها ، خودش را به من بچسباند و در آغوشم بگیرد . من هیچ آغوش دیگری را بجز تو نمی خواهم عمانوئیل . . .

او را کنار می زنم و بالاپوش را به دور خودم می پیچم و سعی می کنم به کمک نرده ها بالا بروم . نمی شود . ناگهان مسافری دیگر شتابان مرا چون کودکی نوپا از پشت بغل می زند و با عجله به سمت اتاق می برد و روی تخت می خواباند و با خشمی که در او سابقه نداشت می گوید : لجبازی بیفایده است دیکا ! من تا وقتی عمانوئیل برگردد اینجا می مانم و از تو مراقبت میکنم . متوجه شدی ؟

رویم را به سمت پنجره برمیگردانم تا اشکهایم را نبیند .

عمانوئیل با شکوه من ، روحم به سویت پر می کشد ...

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید