وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم دغدغه های موندنم با تو هم اندازه میشه ... قد هزار تا پنجره تنهایی آواز می خونم دارم با کی حرف می زنم ... ؟؟ نمی دونم ... نمی دونم ... این روزا دنیا واسه من از خونه مون کوچیکتره