نه اینکه سال اسبه ، به خودم امید دادم سالی که پیش روست باید خیلی سال خوب و خوش یمنی باشه . فقط  این رنگ بنفش ارغوانی که 2014 همراه خودش آورده کمی تا قسمتی نگرانم میکنه  ...

کلا به چیزای این رنگی مشکوکم ! گرچه من از اولش هم به بنفش اعتقاد نداشتم و بعد هم سالی که نکو بود از بهارش که صد روز طول کشید پیدا بود ، اما دیگه اینجاش رو نخونده بودم :

دی شیخ با کلید همی گشت گرد شهر

کز گشودن ملولم و چفت و بستم آرزوست . . .

فکر نکنید چون V چت و وای بر و اینستا از کف رفته و دیگه نمیتونم خبری از بچه ام بگیرم شاکیم ، نه ، اون کمترین تلفات قضیه است :

گفت وگوهاست در این راه که جان بگدازد

هرکسی عربده ای اینکه مگو آنکه مپرس

 

پ.ن : حالا به کی قسم بخوریم همه اهل شیک کردن نیستن با این اپلیکیشن ها ؟