یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی ...

 

  پ.ن : و دریغ و دردا ، که نه این توانم بود و نه آن ...