خانه مجمع الجزایریست شامل جزیره های نزدیک به هم بر روی یک اقیانوس مشترک... این جزایر از نظر اقلیمی به هم بسیار شبیه اند ولی این باعث نمیشه که وقتی آب و هوای یکی شون ابریه الزاما توی جزایر مجاور هم بارندگی باشه ، اونا میتونن آب و هوای کاملا آفتابی و درخشانی رو تجربه کنند و همینطور برعکس ، وقتی یکی برودت هوای برفی رو تجربه میکنه ، ساحل جزیره بغلی میتونه پر باشه از تخته های موج سواری و کسانی که با لیوانهای دارک بیرشون روی شنهای داغ دراز کشیدن و کلاه آفتابیشون رو تا روی دماغ پائین آوردن ... باور نمی کنین ؟؟!!