دیگه عاشق شدن ، ناز کشیدن فایده نداره ، نداره

دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره ، نداره

چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل ؟

دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره ، نداره

وقتی ای دل،

به گیسوی پریشون میرسی خودتو نگه دار

وقتی ای دل ،

به چشمون غزلخون میرسی خودتو نگه دار؛ خودتو نگه دار ...

دیگه عاشق شدن ؛ ناز کشیدن فایده نداره

دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره

ای دل دیگه بال و پر نداری ، داری پیر میشی و خبر نداری

 

وقتی ای دل ؛ به گیسوی پریشون میرسی خودتو نگه دار

وقتی ای دل ؛ به چشمون غزلخون میرسی خودتو نگه دار ...

پ.ن: اگه خواستین گوش کنید با صدای کورس سرهنگ زاده باشه ، لدفن...