پیش از اینکه واپسین نفس را برآرم

پیش از اینکه پرده فرو افتد

پیش از پژمردن آخرین گل

برآنم که زندگی کنم

برآنم که عشق بورزم

برآنم که باشم . . .