خاک بر سر تمام این کلمات @@@@@ اگر تو از میان تمامشان @@@@@@ نفهمی من دلتنگم ...! @@@@@@@ پ. ن : با این که تایپ میکنم ، نمیفهمه وقتی اینتر میزنی باید بره سر خط ... با @ جداش کردم