کاش زندگی مشترک هم مثه شغل بازنشستگی داشت ! چطور بعد از سی سال به آقایون و پس از بیست و پنج سال به خانومها میگن به " افتخار بازنشستگی " نائل شدین ولی در مورد زندگی زناشویی به اینگونه افتخارات نایل نمیشند زوج ها ؟ تازه به گمونم چون این در زمره ی مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشه باید قبل از سی سال آدما رو بازنشسته کنن . بعد از اون دیگه هرکی بتونه بره به کارهایی که حین خدمت فرصت نکرده بهشون بپردازه برسه ... بنظرم خیلی منصفانه اس . تازه بهشون مستمری و سنوات هم ندادن ، ندن ، مهم نیست !