آهنگ زیبای ریحان را گوش می کنم ، کنسرتیست که در تهران اجرا کرد ... با تار احسان داداش اف و پیانوی چنگیز ( نام خانوادگیش در خاطرم نمانده )... آهنگ شادیست اما غم عالم را به دلم میریزد . رشید بهبودف یادگار اندیشه هائیست که دیگر با آن بیگانه ام ، یادگار ریحان ست که همین یکماه پیش برای همیشه از ایران رفت و یاد پدرش که امروز نوزدهمین سالگرد در گذشت اوست ... داغلار قیزی ریحان ریحان ریحان ، عالم سنه حیران حیران حیران ... روحش قرین آرامش باد