در مجموعه ی کلاس ایزی لاین ، تمامی شرکت کنندگان جز یک نفر ، بینی شان را جراحی زیبایی کرده اند . در مجموعه ی کلاس آمار استنباطی نیز ، تمامی عضوها بجز یک نفر ، بینی شان را جراحی کرده اند . اعضای مجموعه ی اول خانم و اعضای مجموعه ی دوم به استثناء یک نفر ، آقا هستند . من عضو مشترک هر دو مجموعه هستم و در حیرت از این همسانی ! این دو مجموعه ، فارغ از جنسیت وجه مشترکشان بینی هایی ست که انگار از روی هم کپ زده شده اند ! ا به کلاسهای مجموعه ی اول ، می کِشندمان و به زور وارد می شویم و از کلاسهای مجموعه ی دوم می کِشندمان و به زور خارج می شویم !! این کشسانی مان نشانگر عدم علاقه ی ذاتی به ورزش و علاقه ی مفرط به کسب علم از نوع ز گهواره تا گور دانش بجویش می باشد . در حیرتیم از این همسانی و کشسانی بشدت !!