اگر با خیالت در تب بسوزم

با خودت آقای من

تا کجا شعـــــــــله ورم ؟